Algemene voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden v0721a

De huurder aanvaardt deze voorwaarden bij een reservering, het tekenen van een huurovereenkomst of het aangaan van welke andere verbintenis dan ook.

 

 

 

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Verhuurder: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Sup Club Gouda een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter beschikking stellen van een vaartuig en/of toebehoren.
 2. Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met betrekking tot het tegen betaling in gebruik hebben van een vaartuig.
 3. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief de daarvan deeluitmakende uitrustingsstukken.
 4. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.
 5. Elektronisch: per e-mail of website.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur/verhuur van vaartuigen en toebehoren die tussen de verhuurder en de huurder worden gesloten.
 2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 3 - HET AANBOD/DE OFFERTE

 1. De verhuurder brengt het aanbod mondeling, schriftelijk danwel elektronisch uit.
 2. Een mondeling aanbod dient onmiddellijk te worden aanvaard anders vervalt het, tenzij er gelijktijdig een termijn is gegeven voor acceptatie.
 3. Het schriftelijke dan wel elektronische aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende de opgegeven termijn of bij ontbreken van een termijn gedurende vijf werkdagen na dagtekening.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het in huur te leveren vaartuig en vermeldt in ieder geval:

- de huurperiode en de locatie van uitgifte en inname;

- de huurprijs met eventueel bijkomende kosten.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode.
 2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de huurder. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt de verhuurder een elektronische bevestiging naar de huurder.
 3. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk danwel elektronisch vastgelegd.

ARTIKEL 5 - DE HUURPERIODE EN DE OVERSCHRIJDING VAN DE HUURPERIODE

 1. Huurder is verplicht het vaartuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf terug te bezorgen.
 2. Indien het vaartuig niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd het vaartuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het vaartuig weer in het bezit is van verhuurder.
 3. Indien huurder het vaartuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder extra huur te belasten met 100% van de huurprijs van het gehuurde. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om het vaartuig te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

ARTIKEL 6 - DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN

 1. De huurprijs, borg en eventuele extra kosten die de huurder moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de eventuele bevoegdheid tot tussentijdse prijswijziging.
 2. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege kunnen door de verhuurder te allen tijde worden doorberekend.

ARTIKEL 7 - BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Betaling van de huursom moet binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur, doch in ieder geval op de aanvangsdatum en aanvangstijd van de overeengekomen huurperiode, contant of door overmaking naar een door de verhuurder aan te wijzen bankrekening, geschieden.
 2. De huurder is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De verhuurder zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de huurder de gelegenheid om deze binnen 5 werkdagen te voldoen, doch in ieder geval op de aanvangsdatum en aanvangstijd van de overeengekomen huurperiode, contant of door overmaking naar een door de verhuurder aan te wijzen bankrekening, geschieden.
 3. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de huurder zich niet op overmacht kan beroepen, is de verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
 4. Indien de huurder na verzending van de betalingsherinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verhuurder bovendien gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten te verhogen. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de verhuurder in rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. 
 5. Klachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de desbetreffende factuur, bij de verhuurder te worden ingediend.

ARTIKEL 8 - ANNULERING DOOR HUURDER

 1. Annulering door de huurder dient schriftelijk of electronisch te geschieden. 
 2. Annuleringen voor de huurperiode.
  Bij annulering voor de huurperiode is restitutie in overleg met de verhuurder.
 3. Annulering gedurende de verhuurperiode. 
  Bij annulering tijdens de verhuurperiode heeft huurder geen recht op restitutie van de niet gebruikte huurperiode, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder.
 4. Indien de huurder de huurperiode uitstelt wordt dit gezien als een annulering, tenzij in onderlinge overeenstemming met verhuurder een nieuw verhuur moment wordt vastgesteld.
 5. Indien de uitvoering van de Overeenkomst door de huurder is vertraagd dan heeft verhuurder het recht de extra uren naar rato van de overeengekomen uurprijs en/of  vaste bedrag aan huurder in rekening te brengen of de verhuurperiode in te korten zonder dat dit de huurder het recht geeft op enige restitutie of korting.

ARTIKEL 9 - DE VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUURDER

 1. Bij de aanvang van de huurperiode stelt de verhuurder het vaartuig ter beschikking aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
 2. De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden (windkracht 5 Bft of meer) en/of overmatig gebruik van alcohol en/of verdovende middelen het afvaren niet toestaan dan wel gebieden om terug te keren naar de opstapplek of onverwijld naar een door hem aangewezen afmeerplaats te varen.
 3. Voor de afvaart dient de verhuurder de conditielijst voor akkoord te tekenen.
 4. De verhuurder stelt een afschrift van de afgetekende conditielijst aan de huurder ter hand. 
 5. De verhuurder stelt vóór afvaart een overzicht van het gehuurde aan de huurder ter hand.

ARTIKEL 10 - DE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER

 1. De huurder dient de leeftijd van 18 jaar te hebben.
 2. Het is niet toegestaan om het vaartuig te besturen/gebruiken onder invloed van alcohol en/of drugs.
 3. Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten.
 4. Om het vaartuig te besturen/gebruiken moet de gebruiker minimaal een zwemdiploma A bezitten.
 5. Om het vaartuig te besturen/gebruiken moet de gebruiker een WA-verzekering hebben.
 6. De huurder gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en overeenkomstig de bestemming. De huurder mag geen veranderingen aan het vaartuig aanbrengen. De huurder mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 7. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft.
 8. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de gebruikers het vaartuig gebruikt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: Last van nek- of rugklachten, langer dan 20 weken zwanger, hartproblemen hebben of gehad hebben, een erg slechte conditie hebben, kortademig zijn, onder invloed van medicijnen zijn of u lijdt aan geestelijke en/of lichamelijke gebreken, of andere aandoeningen. 
 9. Gebruikers onder de 18 jaar mogen alleen met aanwezigheid en onder toezicht van een volwassenen (of een andere door de ouders/verzorgers benoemde meerderjarige) en verantwoordelijkheid van de ouders/verzorger suppen.
 10. Het is huurder niet toegestaan het vaartuig zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder te verhuren. 
 11. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het vaartuig is het huurder niet toegestaan het vaartuig     te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de veiligheid. 
 12. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan de gebruiker en toe te zien op de nakoming daarvan. 
 13. Het is de huurder niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder enige verandering aan/op het vaartuig te brengen of te laten brengen. 
 14. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig zijn voor rekening van de huurder. 
 15. De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties toestemming nodig van de verhuurder. De verhuurder betaalt de huurder de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen terzake worden overlegd.
 16. De huurder moet schade van welke aard dan ook, danwel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen.
 17. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder.
 18. De huurder is gehouden het vaartuig schoon te retourneren. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 20,-.
 19. De huurder danwel de gebruiker dient zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving op het water. 
 20. De huurder danwel gebruiker mag niet varen op water bestemd voor beroepsvaart.
 21. De huurder danwel gebruiker zal ten allertijden minimaal 4 meter afstand houden van gemotoriseerd vaarverkeer en deze rechts passeren.
 22. Er mag niet binnen een straal van 50 meter van sluizen, watermolens, watergemalen, drijfbalken, stuwen en vistrappen gevaren worden. 
 23. Er mag enkel tussen zonsopgang en zonsondergang gevaren worden.
 24. Gebruikers vermijden open water bij (mogelijk) naderend onweer en verlaten het water bij naderend onweer.

ARTIKEL 11- DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade, vermogensschade die de verhuurder lijdt maar ook schade als gevolg van beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van het vaartuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het vaartuig of van toebehoren of onderdelen daarvan.
 2. De huurder is volledig aansprakelijk voor schade en kosten die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de door de verhuurder gegeven aanwijzingen tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder.
 3. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enige vorm van letsel, ontstaan tijdens de verhuurperiode.
 4. Indien de huurder schade toebrengt aan derden, zowel letselschade als materiele schade komt dit voor rekening van de huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade welke een huurder toebrengt aan derden.
 5. Het gebruik van het materiaal is geheel voor eigen risico van huurder en gebruikers; de verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of ongerief - van welke aard dan ook - aan de zijde van huurder en gebruikers. Het dragen van een zwemvest/reddingsvest is aan te raden, indien u anders wenst is dit geheel op eigen verantwoording. Wij oefenen geen controle uit op het gebruik van een zwemvest/reddingsvest. Het gebruik van een waterdichte zak/ton is geheel voor eigen risico van de huurder en gebruikers: de verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.

ARTIKEL 12 - AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN

 1. Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen verhuurder en de huurder worden vastgelegd.

ARTIKEL 13 - NEDERLANDS RECHT

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen verhuurder, huurder en/of gebruiker, is het Nederlands Recht van toepassing.